Cedel BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring:

Cedel BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.MijnCEMM-account

Bij het aanmaken van een MijnCEMM-account laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:Extern of lokaal gebruik via de app of desktop

Een CEMM, eventueel in combinatie met de app, is in het lokale netwerk te gebruiken zonder registratie. Voor het extern bekijken van een CEMM is registratie echter vereist. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens en uw recht op vergetelheid en dataportabiliteit, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Cedel BV
Portugallaan 5
9403 DR Assen
0592-545542
info@cedel.nl

laatste wijziging: 26 jun. 2019